W związku z okresowym przeglądem technicznym, kolej linowa "Chełm", jest nieczynna.Otwarte trasy i wyciągi proszę sprawdzać na zimowej wersji strony

Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny w zakresie danych osobowych dla klientów Myślenice Sport Arena Sp. z o.o. spółka komandytowa

I. Informacja o administratorze danych osobowych

Myślenice Sport Arena spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w 32-400 Myślenice ul. Jodłowa 1F, NIP 6793106563, REGON 360354561 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000535698 jest administratorem Państwa danych osobowych.

II. Kategorie przetwarzanych danych

Myślenice Sport Arena spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa przetwarza Państwa dane osobowe :

• Imię nazwisko
• Adres zamieszkania
• Nr dowodu osobistego
• Data i miejsce urodzenia
• Nr telefonu
• adres e-mail

III. Pochodzenie danych osobowych

Przetwarzane dane osobowe przekazywane są nam bezpośrednio przez osoby, których dane dotyczą

IV. Cele i podstawa prawna oraz okresy przetwarzania danych osobowych

Myślenice Sport Arena sp. z o.o. spółka komandytowa przetwarza Państwa dane osobowe w celu zawarcia i realizacji wzajemnych umów (art.6 ust.1 lit.b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.), na podstawie udzielonej nam zgody (art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) oraz w celu realizacji naszych tzw. prawnie ustalonych interesów (art.6 ust.1 lit.f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.).
Państwa dane osobowe przetwarzane przez Myślenice Sport Arena sp. z o.o. spółka komandytowa przechowywane będą przez okres 7 dni a w szczególnych przypadkach odpowiadający terminowi przedstawienia roszczeń wynikających z Kodeksu Cywilnego.

Monitoring wizyjny

Na terenach użytkowanych przez Myślenice Sport Arena Sp. z o.o. spółka komandytowa, może działać monitoring wizyjny, prowadzony w celu ochrony mienia stanowiącego własność Myślenice Sport Arena Sp. z o.o. spółka komandytowa oraz zapewnienia bezpieczeństwa. W ramach monitoringu może być utrwalony Państwa wizerunek, przetwarzany na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Myślenice Sport Arena Sp. z o.o. spółka komandytowa. Państwa dane w tym zakresie będą przetwarzane maksymalnie przez okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów Kodeksu Cywilnego.

Podstawa i cele przetwarzania danych:

1) zawarcie i wykonanie umowy
2) wykonanie ciążących obowiązków prawnych, np. składanie i rozpatrywanie reklamacji
3) usprawiedliwiony interes prawny:
a. udokumentowanie realizacji transakcji
b. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń
c. tworzenie zestawień, analiz i statystyk, w tym obrotu i sprzedaży, na potrzeby wewnętrzne
d. zapobieganie i wykrywanie przestępstw (dbamy o bezpieczeństwo)


V. Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie jest obowiązkiem ustawowym. Niepodanie danych będzie skutkować uniemożliwieniem zawarcia i wykonania umowy przez Myślenice Sport Arena Sp. z o.o. spółka komandytowa.

VI. Komu możemy przekazać Państwa dane

Myślenice Sport Arena Sp. z o.o. spółka komandytowa w uzasadnionych przypadkach przekazuje Państwa dane osobowe do organów władzy publicznej tj. Policji, sądów, komorników a także innym podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Państwa dane osobowe i uczestniczących w wykonywaniu naszych czynności tj:

• Podmioty obsługujące i dostawcy systemów IT
• Podmioty świadczące na rzecz Myślenice Sport Arena spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa usługi ochrony czy monitoringu,
• Podmioty świadczące nam usługi pomocy prawnej
• Podmioty prowadzące usługi pocztowe i kurierskie


VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie podejmujemy decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, danych osobowych.

IX. Prawa przysługujące Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Myślenice Sport Arena Sp. z o.o. spółka komandytowa przysługują Państwu od dnia 25 maja 2018 roku następujące prawa:

• Prawo żądania od Myślenice Sport Arena spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa dostępu do Państwa danych osobowych
• Prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych
• Prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych
• Prawo ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych
• Prawo przenoszenia Państwa danych osobowych
• Prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
• Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Mają również Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych przez Myślenice Sport Arena Sp. z o.o. spółka komandytowa.
Chcąc skorzystać, z któregokolwiek z powyższych uprawnień należy przesłać żądanie wraz ze wskazaniem zakresu danych będących przedmiotem żądania na adres email: info@mysleniceski.pl lub listownie na adres podany poniżej.

X. Kontakt i informacje

Nasze dane adresowe:
Myślenice Sport Arena spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa 32-400 Myślenice, ul. jodłowa 1F

Wszelką korespondencję w zakresie danych osobowych prosimy kierować na email: info@mysleniceski.pl
Copyright 2017 by Sport Arena Myślenice.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
POLITYKA PRYWATNOŚCI
KONTAKT